ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขผู้ใช้ FWD MAX

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขผู้ใช้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) นี้ด้วยความระมัดระวัง เพราะอาจมีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของท่าน รวมถึงข้อจำกัดและข้อยกเว้นที่จะใช้กับกิจกรรมและธุรกรรมทั้งหมด

เมื่อทำการลงทะเบียนสำหรับ และ/หรือ ใช้บริการในลักษณะใดๆ หรือโดยการทำเครื่องหมายเลือก “ฉันตกลง” ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของแอปพลิเคชันนี้ โดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “FWD MAX” ท่านรับทราบว่าท่านทราบเนื้อหาของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมดและตกลงที่จะผูกพันโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงกฎในการปฏิบัติ นโยบาย และวิธีดำเนินการอื่นๆ ทั้งหมด ซึ่งอาจจะมีการประกาศเป็นระยะๆ โดย FWD MAX ด้วยวิธีการอ้างอิง และอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโดย FWD MAX เป็นระยะๆ โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบ นอกจากนี้ ท่านตกลงต่อไปว่า ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอินเทอร์เนต ที่มีการดำเนินการหรือที่ดำเนินการจนเสร็จสิ้นในแอปพลิเคชันนี้จะบังคับได้สมบูรณ์ตามกฎหมาย และผูกพันคู่สัญญา ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

1. นิยาม

1.1 “ข้อตกลง” หรือ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

1.2 “โฆษณา” หมายถึง การโฆษณาใดๆ ที่จัดทำขึ้นโดย FWD MAX เพื่อส่งเสริม หรือจำหน่ายสินค้าหรือบริการของ FWD MAX ในแอปพลิเคชันนี้ ซึ่งไม่ได้มีการเสนอแคมเปญการแลกของใดๆ ต่อผู้ใช้

1.3 “แอปพลิเคชัน” หมายถึง แอปพลิเคชันใดๆ บนอุปกรณ์  เพื่อการดาวน์โหลดและใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (smartphone) และแทบเล็ท (tablet) ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับระบบ

1.4 “FWD MAX” หมายถึง แอปพลิเคชัน ที่บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะโพสต์แคมเปญ โฆษณา กิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจของ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำหรับผู้ใช้ FWD MAX เท่านั้น ซึ่งรวมถึงกิจกรรมการแลกของต่างๆ เพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ ของขวัญ บัตรกำนัล คูปอง และอื่นๆ ถึงผู้ใช้ ภายใต้แคมเปญ

1.5 “แคมเปญ” หมายถึงแคมเปญการส่งเสริมใดๆ ที่โพสต์โดย FWD MAX สำหรับการแลกของภายในเวลาที่ FWD MAX กำหนด และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

1.6 “ระบบ” หมายถึง ระบบ FWD MAX ตลอดถึงฐานข้อมูลและฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชัน

1.7 “ธุรกรรม” หมายถึง  ธุรกรรมในการแลกของรางวัลระหว่างผู้ใช้และ FWD MAX ผ่านทางระบบ

1.8 “ผู้ใช้” หมายถึง ท่านผู้ซึ่งเข้าเยี่ยมชมและใช้แอปพลิเคชันของ FWD MAX

 

 

2. บททั่วไป

2.1  เอกสารนี้เป็นข้อตกลงระหว่างท่าน ซึ่งเป็นผู้ใช้ (ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “ท่าน” “ของท่าน” หรือ “ผู้ใช้”) และ เรา ซึ่งคือ FWD MAX

2.2 เนื้อหาทั้งหมดที่โพสต์โดย FWD MAX เป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของ FWD MAX ผู้ใช้ตกลงว่าเนื้อหาที่ผู้ใช้เข้าถึงในการใช้บริการ เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง และผู้ใช้จะรับผิดชอบและรับผิดแต่เพียงผู้เดียวในความเสียหาย หรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ หรือคู่สัญญาอื่นใด สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คำว่า “เนื้อหา” รวมถึงข้อมูลสถานที่ตั้ง วีดีโอ คลิปเสียง ความคิดเห็น ข่าวสาร ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ ซอฟต์แวร์ คำสั่ง ภาพกราฟิก และข้อมูลแลกเปลี่ยน ซึ่งสร้างขึ้น จัดหาให้ หรือประการอื่นใดทีทำให้เข้าถึงได้โดย FWD MAX บนหรือผ่านช่องทางการบริการ

3. บัญชี: การลงทะเบียนและการยกเลิก

3.1 ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนเพื่อที่จะรับแต้มและสถานะ เพื่อแลกของรางวัล และใช้บริการที่ได้จัดให้แก่ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว

3.2 การลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว ผู้ใช้ต้องมีบัญชีเฟสบุ๊ค (Facebook) และจะต้องใช้ชื่อของผู้ใช้ เลขทะเบียนบัตรประชาชน อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งานได้ 1 หมายเลข/ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน ที่อยู่ หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้สมาชิกลงทะเบียนได้ 1 คน ต่อ 1 หมายเลขสมาชิกเท่านั้นโปรดดูหัวข้อนโยบายความเป็นส่วนตัวของ FWD MAX สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

3.3 สำหรับการลงทะเบียน ผู้ใช้จะต้องสร้างรหัสผ่านของผู้ใช้เองในการเข้าถึงบัญชี ผู้ใช้ต้องเก็บรักษารหัสผ่านให้เป็นความลับ เราแนะนำให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ โดยผู้ใช้ตกลงว่าบุคคลใดๆ ที่ทราบชื่อสำหรับการเข้าสู่ระบบหรือรหัสผ่านของผู้ใช้ ผู้นั้นจะเป็นผู้ได้รับอำนาจในการกระทำการเป็นตัวแทนของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ (และ/หรือ ดำเนินการผ่าน) บริการ ทั้งนี้โปรดทราบว่า ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดถ้าผู้ใช้ไม่ได้เก็บรักษารหัสผ่านของผู้ใช้ให้เป็นความลับ

3.4 อีเมล์ที่ผู้ใช้ใช้สำหรับการลงทะเบียนบัญชีต้องเป็นอีเมล์ที่สามารถใช้งานได้และผู้ใช้ได้ใช้งานเป็นปกติ เพื่อให้ FWD MAX สามารถส่งอีเมล์ในการพิสูจน์ยืนยันให้แก่ผู้ใช้ได้ บัญชีใดๆ ที่ลงทะเบียนด้วยอีเมล์ของบุคคลอื่น หรือด้วยอีเมล์ชั่วคราวอาจถูกปิดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ FWD MAX อาจกำหนดให้ผู้ใช้พิสูจน์ยืนยันบัญชีของผู้ใช้อีกครั้งถ้า FWD MAX เชื่อว่าผู้ใช้ได้ใช้อีเมล์ที่ไม่ถูกต้อง

3.5 FWD MAX ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการลงทะเบียนใหม่หรือยกเลิกบัญชีได้ทุกเวลา

3.6 ผู้ใช้ให้อำนาจโดยชัดแจ้งแก่  FWD MAX ในการใช้ข้อมูลของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การติดต่อสื่อสาร หรือทางสถิติ เมื่อผู้ใช้ได้ทำการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ ทั้งนี้ผู้ใช้รับทราบและยอมรับว่าผู้ใช้สามารถเลือกไม่รับอีเมล์ส่งเสริมการขายของ FWD MAX ได้ตลอดเวลาที่เป็นสมาชิก

3.7 FWD MAX ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการบริการได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ในกรณีนี้ แต้มทั้งหมดที่ผู้ใช้ได้รับจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติและไม่มีการชดใช้คืนให้แก่ผู้ใช้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ

3.8 บัญชีของผู้ใช้ที่ไม่มีแต้มเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นหรือไม่มีประวัติการเข้าใช้เป็นระยะเวลามากกว่าหก (6) เดือน จะถือว่าไม่มีการใช้งานและจะทำให้ใช้การไม่ได้ ในกรณีนี้ แต้มทั้งหมดจะถูกยกเลิก

3.9 บัญชี FWD MAX  ของผู้ใช้อาจถูกยกเลิกถ้า FWD MAX พบว่าผู้ใช้โพสต์หรือพิมพ์ข้อความใดๆ ในทางที่ดูหมิ่นหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชาติ ศาสนา หรือสถาบันพระมหากษัตริย์

4. แต้มและการแลกของรางวัล

4.1 แต้มและการได้รับแต้ม

4.1.1 ผู้ใช้สามารถรับแต้มเพิ่มขึ้นได้โดยการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันเพื่อที่จะได้รับของรางวัล และสิทธิประโยชน์พิเศษภายใต้แคมเปญที่จัดโดย FWD MAX

4.1.2 แต้มไม่สามารถโอนจากผู้ใช้หนึ่งไปยังอีกผู้ใช้หนึ่งได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ อย่างไรก็ตาม FWD MAX อาจเสนอให้มีการโอนแต้มได้โดยมีค่าธรรมเนียมที่กำหนดโดย FWD MAX

4.1.3 แต้มไม่มีมูลค่าเป็นเงินและไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

4.1.4 การบริการและแต้มได้จัดทำขึ้นเพื่อการใช้ส่วนตัวและเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ใช้เท่านั้น ซึ่งไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใดใช้แทน ในกรณีที่ระบบขัดข้องส่งผลให้ฐานข้อมูล ข้อมูล หรือแต้มของผู้ใช้สูญหาย ผู้ใช้จะปลดเปลื้อง FWD MAX จากความรับผิดทั้งหมดหรือการสูญหายของแต้มของผู้ใช้ในทุกๆ เรื่อง

4.1.5 แต้มมีอายุสอง (2) ปีนับจากวันที่ได้รับแต้ม แต้มที่หมดอายุที่ไม่ได้ทำการแลกจะถือว่าใช้ไม่ได้และจะถูกลบจากบัญชีของผู้ใช้ โดย FWD MAX ไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบในเรื่องการหมดอายุของแต้มของผู้ใช้ วัน และ/หรือ จำนวนแต้มที่ใกล้จะหมดอายุ

4.1.6 FWD MAX ขอสงวนสิทธิในการสิ้นสุดอายุแต้มของผู้ใช้ได้ทุกเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

4.1.7 FWD MAX มีสิทธิในการปรับเปลี่ยนอัตราส่วนแต้มต่อมูลค่าของรางวัล หรือเงื่อนไขอื่นๆ สำหรับการแลกของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือได้รับความยินยอม

4.2 แคมเปญและการแลกของรางวัล

4.2.1 แคมเปญจะถูกจัดทำขึ้นและถูกโพสต์ลงในแอปพลิเคชันโดย FWD MAX เพื่อให้ผู้ใช้แลกของรางวัลสำหรับแคมเปญนั้นๆ ที่ระบุไว้โดย FWD MAX โดยแต่ละแคมเปญ FWD MAX อาจจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ใช้ที่จะศึกษาและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะเหล่านั้นแต่เพียงผู้เดียว โดย FWD  MAX จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อความเข้าใจผิดใดๆ ของผู้ใช้ในเนื้อหาหรือข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของแคมเปญ

4.2.2 ทันทีที่ผู้ใช้ยื่นขอเพื่อแลกของรางวัลสำหรับแคมเปญที่ผู้ใช้เลือก ระบบจะตรวจสอบว่าผู้ใช้มีแต้มเพียงพอสำหรับของรางวัลนั้นๆ หรือไม่ ในกรณีที่การขอแลกของรางวัลได้ถูกยืนยันโดยระบบ การยืนยันการแลกของรางวัลนั้นจะถูกส่งไปยัง FWD MAX เพื่อดำเนินการในการจัดส่งของรางวัล

4.2.3 ทันทีที่ท่านยื่นขอแลกของรางวัล การยื่นขอจะไม่สามารถยกเลิกได้ ทั้งนี้ จะไม่มีการชดใช้แต้มคืนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทุกประการ

4.2.4 ผู้ใช้จะแลกแต้มของผู้ใช้เพื่อแลกของรางวัลกับ FWD MAX ผ่านทางแอปพลิชัน

4.2.5 ผู้ใช้อาจแลกของรางวัลและส่งของรางวัลไปยังบุคคลและที่อยู่อื่นใด นอกเหนือจากผู้ใช้ได้ ในบางแคมเปญ ผู้ใช้อาจต้องเลือกวิธีการรับของรางวัล เช่น สถานที่ที่แน่นอน หรือที่อยู่ที่ระบุโดย FWD MAX หรือโดยทางไปรษณีย์ ในกรณีนี้ ผู้ใช้จะระบุอย่างชัดแจ้งและเลือกตัวเลือกที่ผู้ใช้ต้องการ ในกรณีที่ของรางวัลจะต้องถูกส่งไปยังบุคคลหรือที่อยู่อื่นตามความต้องการของผู้ใช้ FWD MAX จะไม่มีความรับผิดในการส่งที่ผิดพลาดที่ได้เกิดขึ้น (ถ้ามี)

4.2.6 FWD MAX ไม่รับรองว่าเนื้อหาหรือแคมเปญใดๆ จะมีให้ใช้ผ่านทางบริการ และ FWD MAX ขอสงวนสิทธิในการลบ เลื่อน แก้ไข หรือ ดัดแปลงเนื้อหาหรือแคมเปญใดๆ ได้ทุกเวลา โดยเป็นดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวของ FWD MAX โดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ

4.2.7 บางแคมเปญอาจมีการเสนอให้แลกของ “ณ จุดแลก” ซึ่งผู้ใช้สามารถแลกของรางวัลได้ที่ร้าน ภัตราคาร ร้านขายสินค้าจากโรงงาน (outlet) หรือสถานที่ต่างๆ ของ FWD MAX โดยอาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับแคมเปญนั้นๆ

4.2.8 FWD MAX ตั้งใจที่จะให้บริการเกือบร้อยละ 100 ของช่วงเวลาให้บริการ เท่าที่จะสามารถเป็นไปได้ แต่ FWD MAX ไม่รับประกันการบริการในระดับใดๆ และเราจะไม่ยอมรับผิดชอบสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากช่วงเวลาที่เครื่องไม่ทำงาน

4.2.9 ถ้าผู้ใช้เข้าทำธุรกรรมกับ FWD MAX และมีข้อพิพาทกับ FWD MAX ในเรื่องของคุณภาพของของรางวัล (สินค้า หรือบริการ หรือคูปอง) ที่ผู้ใช้ได้แลก FWD MAX จะไม่มีความรับผิดสำหรับของรางวัลนั้นๆ

4.2.10 FWD MAX ขอสงวนสิทธิในการปรับหรือเปลี่ยนจำนวนแต้ม (ไม่ว่าจะสูงขึ้นหรือต่ำลงกว่าจำนวนแต้มที่ได้โฆษณาไว้ในตอนเริ่มแรก) สำหรับแต่ละแต้มหรือแคมเปญ ได้ทุกเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

4.2.11 FWD MAX มีสิทธิในการยกเลิกการขอแลกของรางวัลได้ทุกเวลา อันสืบเนื่องมาจากการผิดพลาดในการพิมพ์หรือความผิดพลาดที่ไม่อาจคาดหมายได้ที่ส่งผลให้แคมเปญ หรือของรางวัลบนแอปพลิเคชันถูกกำหนดไว้อย่างไม่ถูกต้อง ในกรณีที่มีการยกเลิก FWD MAX จะคืนแต้มเต็มจำนวนไปยังบัญชีอีเมล์ของผู้ใช้

4.3 การจัดส่ง

4.3.1 ทันทีที่ระบบได้ยืนยันการแลกของและแต้มได้ถูกหักออกจากบัญชีของผู้ใช้แล้ว FWD MAX จะส่งการยืนยันการแลกของรางวัลและจัดส่งของรางวัลไปยังผู้ใช้ FWD MAX

4.3.2 ของรางวัลจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ใดๆ เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น โดยผู้ใช้ต้องแน่ใจว่าที่อยู่ที่ให้ ถูกต้องและมีอยู่จริง

4.3.3 ผู้ใช้จะรับการจัดส่งของรางวัลโดยตรงจาก FWD MAX เพื่อส่งไปตามชื่อและที่อยู่ที่ผู้ใช้ระบุสำหรับการจัดส่งในระหว่างขั้นตอนดำเนินการแลกของรางวัล คู่สัญญาภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจาก FWD MAX อาจช่วยเหลือ FWD MAX ในการจัดส่งของรางวัลที่แลกไปยังผู้ใช้ในฐานะตัวแทนของ FWD MAX

4.3.4 FWD MAX จะไม่รับผิดชอบถ้าผลิตภัณฑ์ สินค้า ตัวอย่างสินค้า หรือของขวัญ ที่ส่งไปยังผู้ใช้แตกต่างจากที่ปรากฏในแคมเปญ หรือไม่ถูกต้อง หรือแตกต่างในสี หรือไม่ใช่สีที่ผู้ใช้เลือกหรือมีตำหนิ

4.3.5 FWD MAX จะไม่รับประกันของรางวัลที่ผู้ใช้อาจจะแลก ทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ลักษณะ หรือด้านอื่นใด ของของรางวัล

4.3.6 ในกรณีที่มีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการจัดส่ง หรือเกี่ยวกับของรางวัล ผู้ใช้จะติดต่อ FWD MAX โดยตรง โดยข้อมูลในการติดต่อของ FWD MAX จะปรากฏในระหว่างขั้นตอนการแลกของรางวัล

4.4 ภาษี

ธุรกรรมที่เกี่ยวกับแคมเปญเป็นธุรกรรมระหว่าง FWD MAX และผู้ใช้โดยตรงและแท้จริง ผู้ใช้รับทราบและตกลงว่าการรับของรางวัลอาจตกอยู่ภายใต้การจัดเก็บภาษีใดๆ รวมถึง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อากรสแตมป์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และอื่นๆ

5. นโยบายความเป็นส่วนตัว

FWD MAX เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และตระหนักถึงความคาดหวังของท่านในการได้รับมาตรฐานสูงสุดในด้านการรักษาความปลอดภัยในการเข้าทำธรุกรรมใดๆ ผ่านทางแอปพลิชันของเรา ดังนั้น ข้อมูลของผู้ใช้ที่ให้แก่ FWD MAX จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้เท่านั้น FWD MAX จะดำเนินมาตรการและขั้นตอนอย่างเข้มงวดเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการรักษาความปลอดภัยในการป้องกันข้อมูลดังกล่าวจากการใช้ที่ไม่ถูกต้องและปราศจากการอนุญาตล่วงหน้าของผู้ใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวด้านล่างจะใช้บังคับกับบัญชี FWD MAX ของท่านและข้อมูลใดๆ ที่ผู้ใช้ได้ให้ไว้

5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

5.1.1 เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้ทุกคน ผู้ใช้จะถูกเรียกให้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น เช่น อีเมล์ ชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ สิ่งเหล่านี้คือข้อมูลที่เราต้องการ (ข้อมูลที่ต้องการ) เพื่อให้ระบบได้ทำการดำเนินการต่อไป

5.1.2 เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนบัญชีหรือแลกของรางวัล เราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เพศ อายุ สิ่งที่ชื่นชอบหรือสิ่งที่โปรดปราน ความสนใจ หรือที่อยู่สำหรับการจัดส่ง

5.1.3 โปรดรับทราบว่าแอปพลิเคชันนี้ มีการโฆษณาและการเชื่อมต่อถึงเว็บไซต์อื่นๆ และวิธีปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเวปไซต์นั้นอาจแตกต่างจาก FWD MAX ด้วยเหตุนี้ เราแนะนำให้ผู้ใช้ทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเวปไซต์ที่เชื่อมต่อจากแอปพลิเคชันนี้ เพราะ FWD MAX ไม่สามารถรับรองเนื้อหาหรือการดำเนินการตามที่ประกาศโดยเวปไซต์นั้นได้ และจะไม่รับผิดชอบถ้าเวปไซต์เหล่านั้นไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่ประกาศไว้โดยเวปไซต์เหล่านั้น

5.2 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

5.2.1 ผู้ใช้มีสิทธิส่วนตัวเหนือข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ โดย FWD MAX จะไม่เปิดเผยข้อมูลในบัญชีของท่านแก่คู่สัญญาภายนอกนอกเหนือจากพนักงานที่ได้รับอำนาจ

5.2.2 FWD MAX จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้น เช่น สำหรับการติดต่อ การบริการ การประชาสัมพันธ์ หรือการจัดหาข้อมูล และแบบสอบถามหรือการสำรวจเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของ FWD MAX

5.2.3 FWD MAX จะไม่มีทางที่จะขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ให้แก่คู่สัญญาภายนอกโดยปราศจากความยินยอมล่วงหน้าของผู้ใช้ เว้นแต่กรณีตามที่กฎหมาย ศาล หรือเจ้าหน้าที่กำหนด

5.3 การเข้าถึงและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน

5.3.1 ไม่ว่าในเวลาใดๆ ผู้ใช้สามารถทบทวนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้และทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเหล่านั้นตามที่ผู้ใช้ต้องการได้ โดยการเข้าสู่ระบบบัญชี FWD MAX ของผู้ใช้

5.3.2 ทันทีที่บัญชี FWD MAX ของผู้ใช้ถูกปิด FWD MAX จะดำเนินการเก็บข้อมูลบัญชีของผู้ใช้ในฐานข้อมูลของ FWD MAX ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อที่จะขัดขวางการทุจริต โดยให้ความมั่นใจว่าบุคคลที่พยายามจะทำการทุจริตจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการสืบค้นด้วยการปิดบัญชีและเปิดบัญชีใหม่หลังจากที่บัญชีเก่าได้ถูกปิดไป ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกใช้โดย FWD MAX เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดต่อไป หรือไม่ถูกขายหรือแบ่งปันกับคู่สัญญาภายนอก ยกเว้นตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อป้องการการทุจริตและเพื่อให้เป็นไปในการบังคับใช้กฎหมาย หรือตามที่กฎหมายกำหนด

5.4 การเปลี่ยนแปลง

FWD MAX อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้น เราแนะนำให้ผู้ใช้ทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชม ใช้ หรือ แลกของรางวัลจากแอปพลิเคชัน

6. การใช้แอปพลิเคชัน

6.1 FWD MAX จะใช้ความพยายามตามสมควรในการแก้ไขข้อผิดพลาดทันทีที่สามารถทำได้หลังจากได้รับการแจ้ง อย่างไรก็ตาม FWD MAX ไม่รับประกันว่าการบริการจะปราศจากความผิดพลาด และ FWD MAX จะไม่ยอมรับความรับผิดสำหรับข้อผิดพลาดหรือการละเลยใดๆ รวมถึงการที่แต้มของท่านสูญหาย ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดหรือมีความผิดพลาด ผู้ใช้ควรรายงานข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาดไปยังอีเมล์ของ FWD MAX ที่ fwdmax@fwd.co.th

6.2 FWD MAX ไม่ให้การประกันใดๆ ว่าการบริการจะปราศจากไวรัสหรือสิ่งอื่นใดก็ตามที่อาจมีผลต่อเทคโนโลยีใดๆ

6.3 การเข้าถึงการบริการของผู้ใช้อาจถูกจำกัดการเข้าถึงเป็นครั้งคราวเพื่ออนุญาตให้มีการซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือ การนำสิ่งซึ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการใหม่ๆ เพิ่มเข้ามา โดย FWD MAX จะพยายามทำให้การเข้าถึงการบริการนั้นกลับมาให้ใช้ได้ตามปกติให้เร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทำได้และเป็นไปได้ FWD MAX ไม่มีความรับผิดชอบในส่วนของการใช้งานที่ต้องอาศัยบราวเซอร์ของท่าน หรือซอฟต์แวร์ของคู่สัญญาภายนอกอื่นๆ ในการดำเนินการ เพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัย เราอาจถอนข้อมูลใดๆ หรือแคมเปญ หรือการบริการได้ทุกเวลา

6.4 FWD MAX ขอสงวนสิทธิที่จะระงับการเข้าถึง และ/หรือ แก้ไข หรือลบเนื้อหาที่เราเห็นว่าอาจก่อให้เกิดการผิดข้อตกลงใดๆ ของข้อตกลงนี้

6.5 การใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ของผู้ใช้บนแอปพลิเคชันนี้ เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เองทั้งหมดและเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้

6.6 แอปพลิเคชันได้เปิดให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดได้ใน ไอโอเอส แอปสโตร์ (IOS App Store) และ กูเกิลเพลย์ สโตร์ (Google Play Store) FWD MAX จะไม่รับผิดในความเสียหายใดๆ หรือการไม่สามารถทำงานได้ตามปกติของอุปกรณ์โทรศัพท์ของผู้ใช้ซึ่งเป็นสาเหตุมาจากการติดตั้งแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้

6.7 FWD MAX ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่ผู้ใช้เป็นผู้นำออกสู่พื้นที่สาธารณะ เช่น กระดานสนทนา ห้องสนทนา หรือพื้นที่สาธารณะอื่นใดที่มีอยู่บนแอปพลิเคชัน เนื้อหาต่างๆ (ไม่ว่าจะโดยผู้ใช้หรือผู้ใช้ท่านอื่น) ไม่ได้รับความเห็นชอบ ทบทวน หรือรับรองโดย FWD MAX โดย FWD MAX ขอสงวนสิทธิที่จะลบเนื้อหาใดๆ ที่ผู้ใช้นำออกสู่หรือโพสต์ในพื้นที่สาธารณะ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ ถ้าเราทราบและมีความเห็น ซึ่งเป็นดุลยพินิจเด็ดขาดของเราแต่ฝ่ายเดียว ว่าผู้ใช้อาจจะหรือมีความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้อาจจะ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

6.7.1 ทำให้เสียชื่อเสียง ข่มเหง ก่อกวน ติดตาม ข่มขู่ หรือการกระทำอื่นใดที่ละเมิดสิทธิของผู้ใช้อื่นหรือคู่สัญญาภายนอก

6.7.2 ตีพิมพ์ โพสต์ กระจาย หรือเผยแพร่เนื้อหาหรือข้อมูลที่มีการหมิ่นประมาท ลามก อนาจาร หรือผิดกฎหมาย

6.7.3 โพสต์หรืออัปโหลดแฟ้มข้อมูลที่มีไว้รัส แฟ้มเอกสารที่เสียหาย หรือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่คล้ายกันที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การทำงานของ FWD MAX และ/หรือ ระบบคอมพิวเตอร์ของคู่สัญญาภายนอก และ/หรือ เครือข่าย

6.7.4 ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศอื่นๆ ทั้งหมด หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ FWD MAX หรือคู่สัญญาภายนอกอื่นๆ

7 . การโฆษณา

7.1 FWD MAX  อาจมีการโฆษณาในตำแหน่งต่างๆ บนแอปพลิเคชันและตามจุดต่างๆ ในช่วงระหว่างการใช้บริการ

7.2 ผู้ใช้มีอิสระในการเลือกหรือคลิก หรือไม่เลือกหรือคลิกที่สินค้าและบริการที่โฆษณาตามที่ผู้ใช้เห็นสมควร

7.3 ไม่มีข้อมูลส่วนตัว (ตัวอย่างเช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน) ที่จะถูกใช้ในช่วงที่มีการโฆษณาของเรา

8. การชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้จะชดใช้ค่าเสียหายให้เราต่อความเสียหาย ความรับผิด หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลมาจาก

8.1 การใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ หรือการดำเนินคดีทางกฎหมายหรือข่มขู่โดยบุคคลใดๆ ต่อ FWD MAX ซึ่งเป็นผลมาจาก

(ก) การใช้บริการของผู้ใช้ หรือ

(ข) การใช้บริการผ่านรหัสผ่านของผู้ใช้

8.2 การที่ผู้ใช้ผิดข้อตกลงใดๆ ของข้อตกลงนี้

9. เหตุสุดวิสัย

FWD MAX จะไม่รับผิดสำหรับความล่าช้าหรือความขัดข้องใดๆ ในการทำงานที่เกิดโดยหรือเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ อัคคีภัย อุทกภัย อุบัติเหตุ การจราจล สงคราม การแทรกแซงของรัฐบาล การประท้วง อุปสรรคทางด้านแรงงาน ความขัดข้องของอุปกรณ์ หรือเหตุใดๆ ที่เกินการควบคุมของ FWD MAX

10. การปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับประกัน การยกเว้นความรับผิด และการปลดเปลื้อง

10.1 การปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับประกัน

10.1.1 สงวนไว้เฉพาะในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด FWD MAX ไม่มีความสัมพันธ์พิเศษหรือมีหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจในการทำหน้าที่แทน (fiduciary duty) กับท่าน ผู้ใช้รับทราบว่า FWD MAX ไม่มีอำนาจในการควบคุม และไม่มีหน้าที่ในการกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวกับการที่ผู้ใช้คนใดได้รับการเข้าถึงบริการ เนื้อหาที่ผู้ใช้เข้าถึงผ่านการให้บริการ สิ่งที่กระทบต่อเนื้อหาที่อาจมีขึ้นกับผู้ใช้ วิธีการที่ผู้ใช้อาจตีความหรือใช้เนื้อหา หรือการใดๆ ที่ผู้ใช้อาจกระทำซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้ต่อเนื้อหา

10.1.2 FWD MAX ไม่ให้การรับรองเกี่ยวกับเนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่ในหรือถูกเข้าถึงผ่านการให้บริการ และ FWD MAX จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความถูกต้องของข้อมูล การปฏิบัติตามลิขสิทธิ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือความเหมาะสมของข้อมูลที่มีอยู่หรือถูกเข้าถึงผ่านการให้บริการ

10.1.3 การบริการและเนื้อหาได้รับการจัดหาให้ตามสภาพที่เป็นอยู่ (as is) และมีอยู่ (as available) และได้รับการจัดหาให้โดยปราศจากการรับรอง หรือการรับประกันใดๆ ในทุกประเภททั้งโดยทางตรงหรือโดยนัย

10.1.4 FWD MAX และกรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ตัวแทน ผู้แทน หุ้นส่วน ไม่รับประกันว่า

(ก) การบริการจะมีให้ใช้ในเวลาใดเวลาหนึ่งหรือสถานที่ใดๆ โดยเฉพาะเจาะจง

(ข) ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใดๆ จะมีการแก้ไขให้ถูกต้อง

(ค) ผลจากใช้บริการจะตรงความต้องการของท่าน และ

(ง) ท่านจะได้รับของรางวัลจาก FWD MAX หรือถ้าได้รับ ของรางวัล สี คุณภาพ ปริมาณ หรือการใช้งาน จะเหมือนตามที่ปรากฏหรือที่ได้โพสต์ในแคมเปญที่จัดโดย  FWD MAX

การใช้บริการของผู้ใช้ ระบบและเนื้อหา เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

10.2 การยกเว้นความรับผิด

FWD MAX จะไม่รับผิดต่อการสูญหายของแต้ม การสูญเสียรายได้ การขาดกำไร การผิดสัญญา การสูญเสียค่าความนิยม การสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียโอกาส การสูญเสียชื่อเสียง ความเสียหาย หรือข้อมูลที่ผิดพลาด หรือความสูญเสียหรือเสียหายไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือสิ่งใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลจากการละเมิด ผิดข้อตกลง หรือประการอื่นใด

10.3  การปลดเปลื้อง

10.3.1 ผู้ใช้ตกลงอย่างเพิกถอนไม่ได้ ว่าจะปลดเปลื้อง FWD MAX จากความรับผิดใดๆ หรือ ค่าเสียหายทั้งปวง ที่เกิดแก่ผู้ใช้จากการใช้บริการหรือแคมเปญ

10.3.2 ผู้ใช้ปลดเปลื้อง FWD MAX จากความรับผิดทั้งหมดสำหรับการที่ผู้ใช้ได้หรือไม่ได้รับเนื้อหาผ่านทางการให้บริการ

10.3.3 ท่านปลดเปลื้องเราจากความรับผิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อของผู้ใช้และความเกี่ยวพันกับ FWD MAX

11. หน้าที่ของผู้ใช้

11.1 FWD MAX จะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญ และผู้ใช้ตกลงยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านั้น

11.2 ผู้ใช้รับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ได้ให้ไว้ในขณะลงทะเบียนและที่เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีของผู้ใช้เป็นความจริง สมบูรณ์ และถูกต้อง ในช่วงเวลาที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผล และผู้ใช้จะแจ้ง FWD MAX ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อมูลเหล่านั้นโดยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัญชีของผู้ใช้ให้เป็นปัจจุบัน

11.3 ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าของรางวัล บริการ หรือข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ผ่านการให้บริการตรงตามข้อกำหนดเฉพาะของผู้ใช้

11.4 โดยไม่มีข้อจำกัด ผู้ใช้รับรองว่าจะไม่ใช้หรืออนุญาตให้ผู้ใดใช้บริการ

11.4.1 เพื่อส่งหรือรับข้อมูลที่มีการข่มขู่ การโจมตีทางร่างกาย พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ลามก หรือคุกคาม ดูหมิ่นเหยียดหยาม หมิ่นประมาทบุคคลอื่นใด การละเมิดอำนาจศาล หรือการละเมิดต่อความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ลิขสิทธิ์ สิทธิของบุคคล สาธารณะ หรือความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิของบุคคลภายนอก

11.4.2 เพื่อส่งหรือรับข้อมูลในสิ่งที่ผู้ใช้ไม่ได้รับการอนุญาตตราบเท่าที่จำเป็นทั้งหมด และ/หรือการอนุมัติ (จาก FWD MAX หรือบุคคลภายนอก) หรือในสิ่งที่ก่อให้เกิดหรือสนับสนุนการกระทำที่อาจจะถูกพิจารณาว่าเป็นการกระทำความผิดทางอาญา ทำให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง หรือประการอื่นที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกในประเทศใดๆ ก็ตามในโลกนี้

11.4.3 เพื่อส่งหรือรับข้อมูลซึ่งเป็นอันตรายทางเทคนิค (รวมถึงไวรัสคอมพิวเตอร์ ลอจิกบอมบ์ (logic bomb) ม้าโทรจัน (Trojan horse) เวิร์ม (worm) ชิ้นส่วนที่เป็นอันตราย ข้อมูลที่ผิดพลาดหรือซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลที่เป็นอันตราย)

11.4.4 เพื่อก่อการรบกวน ความไม่สะดวก หรือความกังวลโดยไม่จำเป็น

11.4.5 เพื่อสกัดหรือพยายามสกัดการติดต่อสื่อสารที่ถูกส่งโดยวิธีทางโทรคมนาคม

11.4.6 เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่เราได้ออกแบบหรือตั้งใจจะให้ใช้

11.4.7 เพื่อวัตถุประสงค์ในทางทุจริต

11.4.8 นอกเหนือจากวิธีปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับทางอินเตอร์เนทและวิธีปฏิบัติของเครือข่ายที่ทำการเชื่อมต่อใดๆ หรือ

11.4.9 ในทางใดๆ ซึ่งถูกพิจารณาว่าเป็นการยุยงให้เกิดความเกลียดชังต่อเชื้อชาติ ศาสนา หรือความเป็นส่วนน้อยในเรื่องใดๆ หรือที่ถูกพิจารณาว่าเป็นการกระทบและเป็นผลร้ายต่อบุคคล กลุ่มคณะ หรือสิ่งใดๆ

11.5 การใช้บริการดังต่อไปนี้เป็นการต้องห้ามอย่างชัดแจ้งและท่านรับรองว่าจะไม่ทำ (หรือไม่อนุญาตให้บุคคลใดๆ ทำ) ในสิ่งต่อไปนี้

11.5.1 การพยายามที่จะหลีกเลี่ยงระบบรักษาความปลอดภัยหรือเครือข่ายของเรารวมถึงการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้มีไว้สำหรับให้ผู้ใช้ การเข้าสู่ระบบเครื่องบริการ (server) หรือบัญชีของผู้ใช้ที่ไม่ได้อนุญาตให้เข้าถึง หรือการค้นหาระบบความปลอดภัยของเครือข่ายอื่นๆ (เช่น การค้นหาแบบพอร์ทสแกน (port scan))

11.5.2 การเข้าถึงบริการในทางที่เกี่ยวกับหรืออาจทำให้เกิดหรือทำให้เกิดปริมาณหรือจำนวนหรือหนักเกินกว่าที่โครงสร้างของ FWD MAX จะรับได้

11.5.3 การปฏิบัติการทางเครือข่ายในรูปแบบใดๆ ที่เฝ้าสังเกตเพื่อดักข้อมูลที่ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ใช้

11.5.4 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ

11.5.5 การมีส่วนร่วมในการกระทำใดๆ ที่ FWD MAX มีความเห็นแต่เพียงผู้เดียวว่าเป็นการจำกัดหรือยับยั้งผู้ใช้อื่นจากการใช้ตามความเหมาะสมหรือการใช้บริการตามสิทธิ

11.5.6 การส่งข้อความใดๆ ในทางที่จะทำให้ผู้อื่นเชื่อหรือเข้าใจว่าข้อความนั้นถูกส่งหรือโฆษณาด้วยการสนับสนุนหรือได้รับความยินยอมจาก FWD MAX

12. เบ็ดเตล็ด

12.1 หัวข้อที่ใช้ในที่นี้เป็นการใช้เพื่อความสะดวกหรือเพื่ออ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และจะไม่มีการตีความหรืออนุมานจากชื่อหัวข้อนั้นๆ

12.2 ไม่มีหุ้นส่วน/ตัวแทน

ไม่มีส่วนใดในข้อตกลงนี้ที่จะตีความเพื่อก่อให้เกิดการร่วมทุน หุ้นส่วน หรือความสัมพันธ์แบบตัวแทนระหว่างท่านและเรา และไม่มีคู่สัญญาใดที่จะมีสิทธิหรืออำนาจในการก่อให้เกิดหนี้หรือค่าใช้จ่ายหรือเข้าทำสัญญา หรือการจัดการใดๆ ในนามหรือในฐานะตัวแทนของอีกฝ่ายหนึ่ง

12.3 กฏหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย คู่สัญญาจะขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลของไทย

12.4 สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

เนื้อหาที่มีอยู่ในหรือประกอบอยู่ในแอปพลิเคชัน รวมถึงข้อมูล ซอฟต์แวร์ รูปภาพ เส้นกราฟ วีดีโอ แบบตัวพิมพ์  ภาพกราฟฟิก เพลง เสียง หรือสิ่งอื่นๆ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) ได้ถูกคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินอื่นๆ เนื้อหาทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์งานรวบรวมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ไทยและ FWD MAX เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นตราบเท่าตามที่กฎหมายจะอนุญาต เว้นแต่ว่าจะได้รับอำนาจหรือได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้ง โดยท่านจะไม่ทำซ้ำ ดัดแปลง ลบออก ลบ เพิ่มเติม ตีพิมพ์ ถ่ายทอด ร่วมในการโอนหรือขาย เช่า สร้างงานดัดแปลงจากหรือในทางที่แสวงหาผลประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหา ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน

12.5 สิทธิของบุคคลภายนอก

ข้อกำหนดทั้งหมดของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะใช้กับและเพื่อเป็นประโยชน์ของ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทที่ถือหุ้นใหญ่ (holding companies) ของ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือและผู้ให้บริการเนื้อหาที่เป็นคู่สัญญาภายนอก และผู้ออกใบอนุญาต และแต่ละบริษัทจะมีสิทธิในการถือสิทธิ์และบังคับตามข้อกำหนดเหล่านี้ได้โดยตรงหรือในนามของตนเอง (โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจจะแตกต่างหรือถูกยกเลิกโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาเหล่านั้น) ภายใต้ข้อความก่อนหน้า ไม่มีข้อกำหนดใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะสามารถบังคับให้แตกต่างไปโดยบุคคลใดๆ ที่ไม่ใช่คู่สัญญา

 

 

12.6 เจ้าของและผู้ดำเนินกิจการการของ FWD MAX

ผู้เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินกิจการในแอปพลิเคชัน ระบบ และการบริการ คือ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนและตั้งอยู่ตามกฎหมายไทย โดยมีสำนักงานจดทะเบียนและสำนักงานทำการอยู่ที่อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 3, 14,16, 28, 29 เลขที่ 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

12.7 ความสมบูรณ์ของข้อตกลง

ข้อตกลงนี้ (หรือข้อกำหนดและเงื่อนไข) ได้เข้าทำโดยผู้ใช้และ FWD MAX ผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผมสมบูรณ์และสามารถบังคับได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และภายใต้กฎหมายไทย ดังนั้นลายมือชื่อที่แท้จริงจึงไม่จำเป็น

***สิ้นสุดเนื้อหา***